Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej w Augustowie

Misją Stowarzyszenia jest niesienie pomocy wszystkim, którzy pomocy potrzebują. Stowarzyszenie wspiera w różny sposób dzieci z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych, dzieci i dorosłych niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych, bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, wykluczeniem społecznym i marginalizacją, rodziny niepełne i pozostające w kryzysie.

Stowarzyszenie prowadzi poradnictwo w zakresie pomocy społecznej.

Może występować do różnych instytucji, samorządów, administracji publicznej i państwowej, donatorów i programów z wnioskami o przyznanie środków finansowych wraz z prawem do ich rozliczania.

Współpracuje z zakładami pracy, związkami zawodowymi, organizacjami pozarządowymi, kościołami, placówkami oświatowymi, opiekuńczymi i wychowawczymi w zakresie pomocy dla osób potrzebujących.

Ponadto Stowarzyszenie współpracuje z organizacjami samorządu terytorialnego i jednostkami gospodarczymi.

Stowarzyszenie przyjmować także może darowizny, spadki i zapisy.

Organizuje i prowadzi wszelką pomoc społeczna, a w szczególności gromadzi i dokonuje podziału funduszy dla osób potrzebujących z terenu miasta Augustowa.

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej w Augustowie od 1995 r. realizuje różne projekty na rzecz dzieci z rodzin wieloproblemowych, osób niepełnosprawnych, długotrwale chorych, starszych, osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością i wykluczeniem społecznym.

Działania były realizowane we współpracy z administracją publiczną.

ul. Wojska Polskiego 1
16-300 Augustów
Tel./Fax.: 87 644 54 30
E-mail: mops@urzad.augustow.pl
http://www.snarps.internetdsl.pl/
numer w KRS 0000066973

Dofinansowanie
Top