Stowarzyszenie Aktywnych Absolwentów „Zdeterminowani”

PRZEDSTAWICIELE ORGANIZACJI:

* Zarząd w składzie: Monika Cieloszczyk (Prezes Zarządu), mail: monikac@wp.pl

Karolina Maria Siwik (Z-ca Prezesa Zarządu)

Wojciech Kulas (Członek Zarządu)

MOTYW POWOŁANIA ORGANIZACJI:

Fundamentem Stowarzyszenia, na którym wykiełkowała koncepcja jego powołania, jest termin ‘determinacja’. Dla założycieli ww. organizacji  jest to nie tylko termin składowy ich nazwy, ale przede wszystkim zdolność do podejmowania zdecydowanych, konkretnych decyzji, które wynikają z silnych wewnętrznych przekonań, motywacji do podejmowania inicjatyw, przekonania o oddziaływania i  kreowania otaczającego nas środowiska (przed wszystkim społecznego).

CELE ORGANIZACJI:

 1. działalność na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
 2. ochrona i promocja zdrowia;
 3. działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 4. wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, działanie na rzecz porządku i bezpieczeństwa oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym;
 5. tworzenie, promocja i realizacja programów mających na celu rozwój świadomości społecznej;
 6. wyrównywanie szans pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi;
 7. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 8. działania na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
 9. wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;
 10. występowanie do odpowiednich organów samorządowych w sprawach będących w zainteresowaniu Stowarzyszenia;
 11. prowadzenie działalności zleconej przez organy administracji samorządowej, zgodnej z celami Stowarzyszenia;
 12. tworzenie płaszczyzny wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi;
 13. współpraca z organizacjami rządowymi i pozarządowymi, krajowymi, jak i zagranicznymi, które realizują cele podobne do celów Stowarzyszenia;
 14. działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie organizacje pozarządowe bądź jednostki samorządu terytorialnego;
 15. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 16. udzielanie pomocy swoim członkom i sympatykom;
 17. promocja i organizacja wolontariatu.

DZIAŁALNOŚĆ: ze względu na krótki czas istnienia, aktywność stała jest obecnie działalnością o charakterze motywacyjno-informacyjnego, za pośrednictwem portalu społecznościowego, skierowaną szczególnie do osób potrzebujących  zmian, bodźca do działania i recepty na podejmowanie inicjatyw (w tym o charakterze społecznym).

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA:

Ponad połowę członków Stowarzyszenia stanowią osoby, posiadające wykształcenie wyższe i średnie z zakresu dziedzin sprzężonych z celami statutowymi organizacji. W ich skład wchodzą nauczyciele, wychowawcy, animatorzy i osoby wykształcone w kierunku: edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pracy socjalnej, resocjalizacji, nauk o zdrowiu i dietetyki, prawa, historii, weterynarii, ochrony środowiska, bezpieczeństwa wewnętrznego.

Adres: ul. gen. Wł. Sikorskiego 10/17, 18-500 Kolno

*mail: stow.zdeterminowani@gmail.com

* tel.: 500-045-799

* brak strony internetowej organizacji, przy czym bliższe wiadomość nt. członków oraz
Stowarzyszenia dostępne na str.: http://www.powiatkolno.pl/ngo/stowarzyszenie-zdeterminowani.html   oraz na FB: Stowarzyszenie Zdeterminowani

Dofinansowanie
Top