Stowarzyszenie „Szymon Konarski” w Sejnach

Stowarzyszenie działa na obszarze Polski i w innych krajach, posiada siedzibę w Sejnach. Swoją działalność prowadzi na rzecz ogółu społeczności, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sejnach.

Pomimo tego, że głównym przedmiotem działania są uczniowie, nauczyciele to w żaden sposób (organizacyjny, finansowy, itd.) stow. nie jest związane z samorządową placówką oświatową. Chociaż podst. zasadą stow. jest dział. na społecznej pracy ogółu jego członków to mimo to nie posiadamy statusu organizacji pożytku publicznego.

Gł. celem Stow. jest  zmniejszanie różnic i dysproporcji w rozwoju warunków kształcenia, poziomie nauczania, dostępie do szkolnictwa i nowoczesnych form kształcenia, wychowania i rozwoju młodzieży Sejneńszczyzny z jej rówieśnikami z innych terenów Polski i Europy , działania na rzecz podnoszenia poziomu wiedzy poprzez org. szkoleń, kursów, innych form kształcenia i dokształcania, takich jak korepetycje, zespoły wyrównawcze, itd. Cele te stowarzyszenie realizuje gł. poprzez tworzenie proj. mających na celu zmniejszania zapóźnień w dostępie Uczniów szkoły do nowoczesnych metod kształcenia oraz ułatwiających ich rozwój umysłowy i fizyczny i uczestnictwo w programach europ. i innych, których celem jest stymulowanie rozwoju w różnych dziedzin życia społ. i gosp. a przede wszystkim programach wpływających na rozwój oświaty, warunków kształcenia i wychowania, programach rozwojowych.

Najważniejszym elementem działania stow. jest: uświadamianie współcześnie ważnych a powszechnie odrzucanych z powodu zaszłości hist. naszym zdaniem walorów tj: położenie przygraniczne, niezmiernie silne i żywe tradycje Polskich Litwinów wspólna (Polaków i Litwinów tradycja i historia) a zwłaszcza możliwość współpracy z partnerami z Litwy.

Obowiązkiem obywatelskim stow. jest podjęcie działań przeciwstawiających się degradacji naszej (większość członków stow. – to absolwenci szkoły) szkoły za pomocą budowania nowych, innowacyjnych jej funkcji.

Oprócz swej funkcji edukacyjnej, którą coraz bardziej traci ze względu na tendencje demograficzne i ogólnopolskie starzenie się społeczeństwa szkoła jest centrum dział. kulturalnej, upowszechniania sportu.

Zrealizowane projekty

Stow. ”Szymon Konarski”posiada dośw. w zakresie realizacji projektów EFS. Stow. realizowało jeden z programów POKL pt. „Warto zapytać o szkołę” o wysokości 47 600 zł, a także projekt finansowany przez Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży, którego operatorem jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt pt.  „Co ja zasiał, tego nikt nie zniszczy” o wartości 17 319,50 zł oraz projekt 9.5 „Edukacja drogą ku przyszłości” 49182 zł.

W okresie od 14 września 2010 do 31 marca 2011r jako partner uczestniczyliśmy w  projekcie pt. Budowanie młodzieżowej platformy medialnej w celu zainicjowania współpracy Obywateli po obu stronach granicy Polsko – Litewskiej w ramach EFRR 2007-2013, Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska.- w partnerstwie z Pow. Sejneńskim oraz szkoła gimnazjalną Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazija z Litwy. Całkowity koszt projektu : 99 669,75 euro.

Projekt „ Paszport do kariery” wartość projektu: 49 006,40 zł.

Czas trwania: 01.03.2013 – 31.08.2013

Grupę docelową w proj.  stanowią  40os.(min24K)mieszkańcy gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców (w rozumieniu przepisów KC)w powiecie sejneńskim, które w niskim stopniu uczestniczą w kształceniu przez całe życie, w wieku 18-25 lat (kryt. Strateg.) i wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy.

Projekty:

„Era komputera”

Okres realizacji: 01.09.2013 – 28.02.2014

Celem projektu było zwiększenie wiedzy i umiejętności z zakresu obsługi komputera osób zamieszkałych na terenie powiatu sejneńskiego (gmina Giby, gmina Sejny, miasto Sejny). Projekt skierowany był do osób w wieku 50+, bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowego zamieszkałych na terenie gmin Giby, Sejny, miasta Sejny.

Działania zrealizowane w projekcie:

Przeprowadzenie szkoleń ECDL obejmujących 7 modułów:

  • Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych
  • Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami
  • Przetwarzanie tekstów
  • Arkusze kalkulacyjne
  • Bazy danych
  • Grafika menadżerska i prezentacyjna
  • Przeglądanie stron internetowych i komunikacja

Zakres tematyczny był zgodny z Sylabusem ECDL. Zajęcia były prowadzone w 8- osobowych grupach, w wymiarze 60 godzin na grupę. Szkolenia były prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę trenerską. Wszystkim uczestnikom szkoleń zapewniono materiały dydaktyczne i szkoleniowe oraz drobny poczęstunek. Udział w szkoleniu był bezpłatny.

„Era komputera 2” – projekt bliźniaczy j.w. 

Okres realizacji: 01.02.2014 – 31.07.2014

„Matematyka nie gryzie 2”

Okres realizacji: 01.09.2013 – 31.03.2014
Celem głównym projektu było zwiększenie wiedzy i umiejętności z zakresu matematyki, wśród uczniów klas trzecich Liceum Ogólnokształcącego w Sejnach do końca III.2014r.

Cele szczegółowe.

  1. Podniesienie kwalifikacji uczniów klas III. Liceum Ogólnokształcącego w Sejnach w wieku 17-20 lat (w tym min. 29 kobiet) z zakresu matematyki do końca III.2014r.
  2. Uatrakcyjnienie oferty Liceum Ogólnokształcącego w Sejnach poprzez zorganizowanie dodatkowych zajęć z matematyki.
  3. Wzrost efektywności w realizacji Programu Rozwojowego Liceum Ogólnokształcącego w Sejnach poprzez przeszkolenie uczniów klas trzecich najbardziej potrzebujących z matematyki do końca III.2014r.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet  IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Matematyka naszą przyszłością”

Okres realizacji: 01.09.2014 – 31.03.2015 ( w trakcie realizacji)

Wartość projektu: 49 867,50 zł.

Organizacja dodatkowych zajęć z matematyki  dla uczniów klas II i III Liceum Ogólnokształcącego w Sejnach, uczniów zagrożonych oceną niedostateczną lub mających słabe oceny z matematyki.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet  IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Założone REZULTATY projektu:

– liczba osób, które zakończyły udział w zajęciach dodatkowych z matematyki – 50;
– liczba godzin szkoleniowych – 300h;
– liczba wydanych zaświadczeń o ukończeniu – 50;
– liczba osób które podniosły poziom wiedzy z zakresu matematyki – 50;
– liczba szkół (podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne), które zrealizowały projekty rozwojowe w ramach projektu – 1.

Łąkowa 1
16-500 Sejny
Tel.: 87 516 21 67
Faks: 87 516 20 18
E-mail: zso.sejny@op.pl

Dofinansowanie
Top