Stowarzyszenie ReAktywacja

Stowarzyszenie prowadzi działalność na terenie województwa podlaskiego na rzecz społeczności zamieszkującej ten teren. Działalność rozpoczęliśmy w marcu 2013 r.
Misją Stowarzyszenia jest inicjowanie, prowadzenie oraz wspieranie postaw przedsiębiorczych, działań kulturalnych, edukacyjnych i sportowych na terenie przedmiotowej Gminy.

Celami statutowymi Stowarzyszenia są:

  1. zrzeszanie osób zainteresowanych propagowaniem lub wspieraniem w życiu idei trwałego, zrównoważonego rozwoju opartego na innowacjach i poszanowaniu praw natury,
  2. wspieranie i rozwój przedsiębiorczości i postaw/ procesów innowacyjnych,
  3. wspieranie i podejmowanie przedsięwzięć w zakresie edukacji, ekologii, wyrównywanie szans i poszanowanie różnorodności,
  4. niwelowanie różnic społecznych jak i organizowanie zajęć kompensacyjnych w grupach integracyjnych,
  5. szerzenie idei międzykulturowości i poszanowania różnorodności,
  6. przeciwdziałanie wszelkim objawom dyskryminacji, nierówności płci,
  7. stwarzanie szans i pobudzanie do działań kreatywnych, a także zaszczepianie chęci do pracy nad rozwojem kulturalnym i społecznym w środowisku,
  8. animacja czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz dorosłych,
  9. wspieranie i zachęcenie młodzieży do podejmowania samodzielnych inicjatyw pożądanych społecznie,
  10. pomoc w zdobywaniu wiedzy i kwalifikacji członkom stowarzyszenia oraz innym zainteresowanym osobom.

Prowadzimy działalność patronacką na rzecz realizacji projektów społeczności lokalnej, grup inicjatywnych w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Prowadzimy też działalność wolontariacką – obecnie wolontariusze naszego Stowarzyszenia zaangażowani są w akcję czytania książek dzieciom, będącym pacjentami szpitala.
W ramach celów statutowych prowadzimy bezpłatne doradztwo na rzecz mieszkańców Gminy Suwałki (przedsiębiorców, rolników jak również osób fizycznych prowadzących działalność/zamieszkujących teren Gminy Suwałki) w zakresie pozyskiwania środków finansowych.

Wspomagamy szkoły zlokalizowane na terenie przedmiotowej Gminy oraz inne organizacje pozarządowe działające na rzecz społeczności lokalnej.

Piertanie 4A
16-402 Piertanie

Dofinansowanie
Top