Stowarzyszenie SILNI RAZEM

Klub powstał w 2002 roku z inicjatywy nauczycielki języka rosyjskiego Bogusławy Wiśniewskiej, od 2007 roku drugim opiekunem jest nauczyciel historii Krzysztof Boruc.

Dziesięcioletnia działalność klubu to przede wszystkim promocja idei wolontariatu w środowisku lokalnym poprzez wspieranie działań wolontarystycznych w obszarze życia społecznego. Propagowanie idei partnerstwa na linii placówka oświatowa – samorząd lokalny – organizacja pozarządowa poprzez środowiskowy wolontariat akcyjny i stały. Klub realizuje założenia edukacji globalnej i nieformalnej uczestnicząc w wielu projektach krajowych i unijnych. Wolontariusze podejmują liczne akcje na rzecz osób społecznie wykluczonych, bądź zagrożonymi wykluczeniem, organizując imprezy sportowe, turystyczne i kulturalne. Dużą popularnością cieszyła się polsko – ukraińska wymiana młodzieżowa. Opiekunowie klubu organizują szkolenia, kursy, warsztaty i zajęcia propagujące ideę wolontariatu w szkołach w Zambrowie oraz Powiecie Zambrowskim.

W 2004 roku po raz pierwszy zrealizowaliśmy unijny projekt w naszym mieście. Tytuł projektu to „Podlasie widziane oczami dziecka” z Programu „Młodzież w Działaniu”. Beneficjentami były dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, które nigdy nie wyjeżdżały poza Zambrów a ich opiekunami byli wolontariusze z naszej szkoły. Efektem projektu był album o naszej „małej ojczyźnie”.

Od tamtego czasu do dzisiaj zrealizowano 8 kolejnych projektów w kraju i za granicą. Tematyka dotyczyła różnych sfer życia społecznego:

– promocja idei wolontariatu w szkołach i organizacjach pozarządowych w Polsce i na Ukrainie (w ramach projektu został założony Klub Wolontariatu w Liceum nr 22 w Czernihowie na Ukrainie),

– budowanie społeczeństwa obywatelskiego (założenie kawiarenki wolontariackiej „Volo Cafe” przy Ośrodku Wsparcia Rodziny Caritas z FIO)

– wymiana młodzieży polsko – ukraińskiej ( zapoznanie z systemem oświaty w Polsce)

– integracja osób niepełnosprawnych z osobami zdrowymi (projekt „Świat widzimy jednakowo” realizowany również na Ukrainie) – edukacja i historia lokalna (projekt „Mieszkam w bloku wyjątkowym”, „Izba historyczna w „Grocie”

– pomoc dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych (projekt Danone „Jestem sobie mały kucharz”).

Efektem zadania publicznego, ogłoszonego przez Gminę Miasto Zambrów zatytułowanego „Promocja idei wolontariatu w środowisku lokalnym” było powstanie szkolnych klubów wolontariatu we wszystkich szkołach ponadpodstawowych i gimnazjach w Zambrowie.

Opiekunowie z grupą wolontariuszy zrealizowali również zadanie publiczne Starostwa Powiatowego w Zambrowie – „Wolontariat jako forma wychowawcza pracy szkoły”. W jego ramach zostały przeprowadzone warsztaty dla młodzieży i nauczycieli w trzech gimnazjach wiejskich: Rutkach, Szumowie i Kołakach.

Młodzież wolontariacka znana jest w Zambrowie z wielu akcji na rzecz środowiska lokalnego. Posiada własną bazę w kawiarence „Volo Cafe”. Opiekunowie wspólnie z młodzieżą opracowują ofertę działań w ramach wolontariatu stałego i akcyjnego. Młodzież podejmuje konkretne zadania.

Jednym z większych przedsięwzięć Klubu jest udział w „Szlachetnej Paczce” – ogólnopolskiej akcji organizowanej przez Stowarzyszenie Wiosna. Już pierwsza edycja zakończyła się dużym sukcesem – 33 rodziny otrzymały paczki. Akcja ta zintegrowała środowisko wolontariacie. Zaangażowały się w nią organizacje pozarządowe, stowarzyszenia i policja, a honorowym patronatem objęli Starosta i Burmistrz. Udział naszego klubu w „Szlachetnej Paczce” stał się już tradycją, cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców Zambrowa. Coraz więcej osób uzyskuje pomoc a także angażuje się w nią jako wolontariusze i darczyńcy.

Kolejna duża akcja to „Pola Nadziei”. Klub dołączył do ogólnopolskiej kampanii na rzecz hospicjów. Pola nadziei to międzynarodowa akcja charytatywna, przypominająca nam o ludziach cierpiących, chorych na nowotwór, której motywem są żonkile – symbol nadziei. Celem akcji jest duchowe wsparcie oraz solidarność z tymi, którzy borykają się z jedną z najgroźniejszych chorób – rakiem. Kampania kształtuje świadomość społeczną wobec ludzi umierających, podkreśla rolę drugiego człowieka w opiece nad nimi. Objęła swym zasięgiem całe miasto i po raz pierwszy zaangażowaliśmy najmłodszych wolontariuszy w mieście – przedszkolaków.

Kolejna ważna inicjatywa to projekt na rzecz naszej szkoły z Fundacji „Przyłącz się”, dzięki któremu powstała Izba Historyczna Przy wsparciu finansowym szkoły otworzyliśmy „Izbę Historyczną w Grocie”. W Izbie eksponowana jest makieta zambrowskich koszar, które zbudowano przed I wojną światową. Wykonana została we współpracy z wolontariuszami Miejskiego Gimnazjum w ramach projektu „Mieszkam w bloku wyjątkowym”. Ponadto w ramach tego projektu udostępniono wszystkim mieszkańcom ścieżkę edukacyjną po zabrowskich koszarach.

Kolejny zrealizowany projekt to „Historia Gminy Żydowskiej w Zambrowie” Młodzież naszej szkoły zapoznała się z historią, kulturą i zagładą Żydów polskich, dziejami społeczności żydowskiej w Zambrowie oraz pamiątkami  jakie po niej pozostały. Tematyce tej została poświęcona wystawa w Szkolnej Izbie Historycznej, którą udostępniono młodzieży z innych szkół oraz mieszkańcom Zambrowa.

Stworzyliśmy również tradycję obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariatu w Zambrowie. Młodzież ze szkolnych klubów w mieście i powiecie prezentuje swoją działalność, a wśród zaproszonych gości są zawsze przedstawiciele samorządu lokalnego. Szczególnie aktywna młodzież jest nagradzana m.in. wycieczką do Centrum Wolontariatu w Warszawie. Za całokształt działalności nasz Klub otrzymał nagrodę Burmistrza Miasta Zambrów – Złotego Żubra.

W ciągu dziesięciu lat w Klubie działało ok. 500 wolontariuszy. Większość naszych wychowanków kontynuuje działalność wolontariacką w dorosłym życiu Działalność Klubu jest na tyle szeroka, bogata i znana, że stała się tematem pracy magisterskiej absolwentki naszej szkoły. Tytuł pracy: „Szkolny Klub Wolontariatu „Silni Razem” przy Zespole Szkół nr1 im. gen. Stefana Roweckiego – Grota w Zambrowie jako forma wsparcia osób potrzebujących”.

Białostocka 31 lok. 20
18-300 Zambrów

 

Aktualności z tej organizacji

Wolontariat szkolny

Rola wolontariatu szkolnego jest tak duża, że powinien znaleźć się obowiązkowo w programie wychowawczym wszystkich szkół w Polsce. Powinien stać […]

Czytaj dalej →

Dofinansowanie
Top